Inni idole

Joanna_senyszyn
Troch? inni, troch? tacy sami. To politycy, przesiaduj?cy w redakcjach radiowych i telewizyjnych gotowi wypowiada? si? na ka?dy temat, a tak?e z ochot? wieszczy?, co si? stanieIzabela_sierakowska
w ci?gu najbli?szych miesi?cy.
Niektórzy politycy specjalizuj? si? w szczególnej problematyce i jawi? si? idolami swoich zwolenników.
Pos?anka Joanna Senyszyn uwielbia tematyk? seksualno-rozrodcz? i z pasj? prezentuje swój jakoby post?powy wizerunek kobiety wyzwolonej i walcz?cej o wyzwolenie obyczajowe t?umu. I dobrze, takie jej prawo.
Oto fragment audycji TV, prowadzonej przez raczej ?miesznie zachowuj?cego si? Jana Pospieszalskiego, w której pani Joanna stara si? wtr?ci? w do?? spójny wywód swojej interlokutorki i imienniczki Joanny Najfeld na temat demoralizacji szkolnej dziatwy. Szkoda, ?e w rozpowszechnianym na stronach spo?eczno?ciowych klipie brakuje riposty  Joanny Senyszyn. Niestety nie znam tej riposty, bowiem programu nie ogl?da?em, ale mam nadziej?, ?e by?a.

Cz?sto jest tak, ?e lubi? osoby, z którymi si? istotnie ró?ni?. I tak jest w tym przypadku. Lubi? pani? pose? Senyszyn, jak te? lubi? Izabel? Sierakowsk?, za ich ideowy ogie? i nie tylko za to.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *